Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN

De Verkoper wordt hierna gedefinieerd als PHARMONET, website beheerd door de bvba Apotheek van Forest National met maatschappelijke zetel in Avenue Victor Rousseau 161, 1190 Brussel. De Koper wordt hierna gedefinieerd als iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, vennootschap, onderneming, vereniging, particulier die gebruik maakt van de website PHARMONET en die deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op elke verkoop die PHARMONET afsluit. De inlichtingen op de website PHARMONET over catalogi, foto’s, prijslijsten, nota’s enz. zijn louter ter informatie en kunnen in dat opzicht door de Verkoper gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat er zonder voorbehoud wordt ingestemd met deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden door PHARMONET; de wijzigingen zijn dan van toepassing op alle latere bestellingen. PHARMONET kan bepaalde bepalingen uit zijn algemene verkoopsvoorwaarden gericht moeten wijzigen. De Koper erkent volkomen op de hoogte te zijn van het feit dat zijn instemming met de inhoud van deze algemene verkoopsvoorwaarden geen schriftelijke of elektronische ondertekening van dit document vergt, voor zover de Koper de in de onlinewinkel PHARMONET aangeboden producten wil bestellen. De Koper wordt geacht alle bepalingen in deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

 

2. BESTELLINGEN

De genéésmiddelen die op voorschrift zijn worden niet verkocht op Pharmonet.

De aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraden bij onze leveranciers strekken. We besteden de grootste zorg aan het online plaatsen van essentiële informatie en kenmerken over de producten door middel van beschrijvingen en foto’s van de producten. De informatie en foto’s op de website zijn niet contractueel en kunnen fouten bevatten.

2-1: BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

De essentiële kenmerken van de producten zijn vermeld in de productfiche, waarin doorgaans een foto van het product en de bijzonderheden van het product staan. De foto’s die samen met de tekst de producten illustreren, vallen niet onder het toepassingsgebied van het contract. Als er fouten in staan, dan kan PHARMONET daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De gedetailleerde productfiche is de enige contractuele bron. Onze leveranciers kunnen zonder voorafgaande kennisgeving de technische samenstelling van de producten wijzigen. PHARMONET heeft op elk ogenblik het recht om zijn technische fiches te updaten, te verbeteren of om de verkoop van zijn producten en/of nevenproducten stop te zetten.

2-2: BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

Onze aanbiedingen zijn geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers. Wij verbinden ons ertoe u binnen de acht dagen via e-mail op de hoogte te brengen en om u aan te geven hoelang u moet wachten voordat u het product in ontvangst kan nemen indien het beschikbaar is nadat u uw bestelling heeft geplaatst. Indien een deel van de producten niet beschikbaar is, dan kan het gebeuren dat PHARMONET de bestelling moet opsplitsen. Zo kunnen de beschikbare producten verstuurd worden als alle andere producten voorhanden zijn. Indien een besteld product onbeschikbaar is, met name omwille van onze leveranciers, dan wordt de Koper daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en kan hij zijn bestelling annuleren. De Koper kan dan vragen om de terugbetaling van de gestorte bedragen binnen de 30 dagen na de storting ervan of hij kan wachten tot de producten beschikbaar zijn en geleverd worden.

De Belgische wetgeving verbiedt de export van geneesmiddelen (ook van geneesmiddelen die op medisch voorschrift afgeleverd worden). Daarom worden enkel parafarmaceutische producten te koop aangeboden aan klanten die hun verblijfplaats niet in België hebben.

2-3: STAPPEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING

Bij de eerste bestelling op PHARMONET moet elke nieuwe Koper een “account” aanmaken. Er worden een “login” en een wachtwoord gevraagd. Bij elke validering van een bestelling wordt u naar uw account geleid via een beveiligde verbinding, waarbij de inhoud van uw bestelling herhaald wordt. Uw bestelling wordt pas definitief geregistreerd nadat de verschillende gegevens zijn opgegeven en na de eindvalidering. Zodra u de bestelling registreert door een betalingswijze te selecteren, wordt de verkoop als afgesloten beschouwd.

2-4 : ANNULERING VAN DE BESTELLING

Een bestelling op onze website PHARMONET wordt automatisch geannuleerd als de betaling niet binnen een termijn van 8 dagen is uitgevoerd. Vanaf het ogenblik dat de Koper zijn bestelling gevalideerd heeft, wordt hij geacht met kennis van zaken deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaard te hebben en er zonder beperkingen of voorbehoud mee in te stemmen. De bestelling van de Koper dient via e-mail bevestigd te worden door PHARMONET. De verkoop wordt pas als definitief beschouwd na de verzending van die bevestigingsmail en de inning van de volledige prijs.

 

3. PRIJZEN

De prijzen op de PHARMONET-website worden vermeld in euro (€), zonder de leveringskosten die worden opgegeven voor de validering van de bestelling. De prijzen op uw bestelling na de validering en registratie ervan, zijn vast en definitief. Als de prijzen dalen na uw bestelling, dan kunnen wij u in geen geval het verschil vergoeden. Als de prijzen stijgen, dan verbinden wij ons ertoe u de artikelen te leveren tegen de prijs die op de dag van de bestelling gold. De prijzen zijn inclusief btw. De volledige prijs moet bij de bestelling betaald worden. De gestorte bedragen mogen nooit beschouwd worden als een voorschot of waarborg. Het volledige bedrag van de bestelling wordt geïnd bij de validering van de bestelling of bij de ontvangst ervan in geval van een betaling via overschrijving.

 

4. LEVERING

De producten worden geleverd op het adres dat de Koper opgeeft bij de bestelling. Hij moet controleren of de gegevens die hij verschaft, volledig en juist zijn. Onze leveringstermijnen worden ter informatie uitgedrukt in werkdagen en gaan in zodra de bestelling gevalideerd is. Alle details over de leveringstermijnen staan op de PHARMONET-website. Een vertraging van de levering kan in geen geval recht geven op eender welke vergoeding of boete. Wij verzoeken u ons elke vertraging van de levering van meer dan 7 dagen te melden, zodat wij een onderzoek kunnen starten bij de transporteur. De termijnen van het onderzoek kunnen schommelen van één tot drie weken, al naargelang de transporteur. Indien het pakket wordt teruggevonden tijdens de termijn van het onderzoek, dan wordt het onmiddellijk naar uw leveringsplaats gebracht. Tijdens die onderzoeksperiode kan er geen terugbetaling uitgevoerd worden of kunnen er geen vervangingsartikelen verstuurd worden. Bij uitdrukkelijke overeenkomst kan een geval van overmacht die de levering verhindert, niet aan PHARMONET worden toegeschreven. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen: staking, een volledige of gedeeltelijke neerlegging van het werk bij de transporteurs, epidemie, oorlog, vordering, brand, overstroming, onderbreking of vertraging van het vervoer enz. De Verkoper wordt ontslagen van elke aansprakelijkheid bij de levering. De verkoper brengt de Koper te gelegener tijd op de hoogte van de gevallen en gebeurtenissen die hierboven zijn opgesomd.

Indien er niemand aanwezig is om het pakket in ontvangst te nemen, laat de postbode verplicht een afwezigheidsbericht achter. Daarmee kan de klant om een gratis tweede aanbieding vragen door zijn postkantoor te contacteren of zijn pakket binnen de 14 werkdagen afhalen in zijn postkantoor. Indien een pakket niet wordt afgehaald in het postkantoor binnen de 14 dagen, wordt het teruggestuurd naar PHARMONET en ontvangt de bestemmeling daarover een e-mail. De koper kan dan om een extra levering vragen; hij betaalt daarvoor de kosten (zelfs als de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

 

5. VERVOER

De leveringstarieven en -termijnen staan op de PHARMONET-website.

PHARMONET draagt de risico’s van het vervoer tot de levering, met andere woorden tot de fysieke overhandiging van het artikel aan de bestemmeling die is opgegeven bij de bestelling of aan zijn vertegenwoordiger die het aanneemt. U moet de levering weigeren als het pakket of het artikel beschadigd is, ontbreekt of als het pakket geopend of opnieuw verpakt werd. Met vragen of moeilijkheden die u zou kunnen ondervinden, kan u een mail sturen naar pharmonet.info@gmail.com.

Indien niemand aanwezig is om het pakket aan te nemen, laat de postbode verplicht een afwezigheidsbericht achter. Daarmee kan de klant om een gratis tweede aanbieding vragen door zijn postkantoor te contacteren of zijn pakket afhalen in zijn postkantoor. Indien een pakket niet wordt afgehaald in het postkantoor , wordt het teruggestuurd naar PHARMONET en ontvangt de bestemming daarover een e-mail. De koper kan dan om een extra levering vragen; hij betaalt daarvoor de kosten (zelfs als de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

 

6. KLACHTEN, GARANTIES, TERUGZENDINGEN

Met klachten kan u terecht op de pagina “contact us” op onze website. Klachten over een tekortkoming van de geleverde artikelen, een fout in de hoeveelheden of referenties die niet stroken met de aanvaarde aangeboden goederen of met de bevestiging van de bestelling door de Verkoper, moeten gemeld worden aan de Verkoper zo rap als mogelijk na ontvangst van de artikelen. Voor elke terugzending van artikelen is het voorafgaande akkoord van PHARMONET nodig, dat via de pagina "contact us" bekomen kan worden. Bij de teruggestuurde artikelen moet verplicht een kopie van de factuur zitten. Elk defect artikel moet teruggestuurd worden in de oorspronkelijke verpakking, het volledige product en de toebehoren bevatten, samen met alle documenten, kennisgevingen enz. De Koper wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat PHARMONET niet de producent is van de producten die op de website worden aangeboden. In geval van schade aan een persoon of een goed omwille van een tekortkoming van het product, kan de Koper bijgevolg enkel de fabrikant van het product aansprakelijk stellen. Voor de goederen die wij verkopen als doorverkoper geldt het garantiestelsel van de fabrikant, dat wij naleven na akkoord van die fabrikant. Een klacht ontslaat de Koper geenszins van zijn verplichtingen om de factuur binnen de overeengekomen termijnen te betalen. De terugbetaling of eventuele tegoeden worden berekend bij ontvangst van de goederen waarvan het geschil naar behoren werd vastgesteld en aanvaard door PHARMONET. De kosten voor de terugzending van de artikelen om welke reden ook, zijn uitsluitend ten laste van de Koper. Er wordt geen terugzending onder rembours aanvaard. Klachten kunnen geen recht geven op eender welke vergoeding of boete.

 

7. MOGELIJKHEID TOT HERROEPING

De Koper heeft 14 dagen de tijd om zijn aankoop te herroepen. De vermelde termijn gaat in bij de ontvangst. Indien de termijn van 14 dagen eindigt op een zaterdag, een zondag, een feestdag of een vrije dag, dan wordt die verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De Koper moet de bestelling terugsturen in de oorspronkelijke staat en verpakking, samen met alle producten en toebehoren en alle documenten, kennisgevingen enz. Elk onvolledig of beschadigd product en / of product met een beschadigde verpakking wordt niet teruggenomen, verwisseld of terugbetaald. De Koper draagt de kosten en risico's voor het terugsturen van de artikelen. Het recht op herroeping kan worden uitgeoefend zonder kosten, met uitzondering van de retourkosten, zoals hierboven vermeld. Indien het recht op herroeping wordt uitgeoefend, doet PHARMONET al het nodige om de Koper binnen de 15 dagen terug te betalen. Geen enkel recht op herroeping kan recht geven op eender welke vergoeding of boete.

Formulier voor Herroeping

 

8. BETALING

BETALINGSWIJZEN De betalingen moeten zo uitgevoerd worden dat de Verkoper op de vervaldag die op de factuur is vermeld over de bedragen kan beschikken. De betaling gebeurt:

- Via bankkaart. Het bedrijf OGONE verwerkt de bankgegevens waarbij de veiligheid en vertrouwelijkheid van de bij de bankverrichting ingevoerde informatie gewaarborgd wordt. De door de klant gevalideerde bestelling gaat pas in wanneer het centrum voor beveiligde bancaire betalingen en het bedrijf OGONE hun akkoord gegeven hebben over de uitvoering van de verrichting. In geval van weigering wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant via e-mail verwittigd.

- Via overschrijving

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. PHARMONET en de Apotheek van Forest National (en de apotheker-titularis ervan) kunnen in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de verkochte producten.

9.2. PHARMONET, de Apotheek van Forest National of zijn apotheker-titularis kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen van de producten door de fabrikanten.

 

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

De visuele elementen of geluidselementen op de PHARMONET-website, teksten, opmaak, afbeeldingen, foto’s, documenten en andere elementen, met inbegrip van de onderliggende technologie, worden beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht. Ze zijn de exclusieve eigendom van PHARMONET. Elke kopie, aanpassing, vertaling, voorstelling of wijziging van de hele website of een deel ervan is strikt verboden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van PHARMONET. Elke – zelfs gedeeltelijke – kopie van de elementen op de PHARMONET-website zonder ons schriftelijk akkoord, is verboden.

 

11. COMPUTERPROBLEMEN

De koper kent de kenmerken van het internet en meer bepaald de mogelijkheid dat de verbinding onderbroken kan worden, de mogelijkheid op defecte servers, elektrische of andere problemen (deze lijst is niet volledig). PHARMONET kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van zulke gebeurtenissen en wordt desgevallend vrijgesteld van elke verplichting ten aanzien van de Koper. Klachten kunnen geen recht geven op eender welke vergoeding of boete.

 

12. GEDEELTELIJKE NIET-VALIDERING

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden geacht of verklaard door een wet, een decreet, een reglement of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, dan verandert er niets aan de geldigheid en draagwijdte van de andere bepalingen.

 

13. TOEPASSELIJKE WET

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze algemene verkoopsvoorwaarden. De computerregisters en -bestanden van PHARMONET worden door de partijen beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen, betalingen en verrichtingen tussen de partijen, behalve als het tegendeel wordt bewezen. Geschillen betreffende de totstandkoming, uitvoering en overdracht van de contractuele verplichtingen tussen de partijen die niet in der minne geregeld kunnen worden, worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel en Waals-Brabant. Het feit dat PHARMONET op een bepaald ogenblik zich niet beroept op één van de clausules uit deze algemene verkoopsvoorwaarden, betekent niet dat het later afziet van diezelfde clausules.

 

14. CLAUSULE TOT AANWIJZING VAN EEN BEVOEGDE RECHtBANK

Voor alle geschillen of betwistingen, van welke aard dan ook of om welke reden dan ook, zijn enkel de rechtbanken van Brussel en Waals-Brabant bevoegd, zelfs in geval van kortgeding, afroeping van garanties of pluraliteit van verweerders. Inwilligingen, wissels, mandaten, portvoorwaarden brengen noch een schuldvernieuwing, noch een afwijking van deze clausule met zich mee.

 

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.